logo kongres

logo MRiRWIII Kongres Nauk Rolniczych

"Nauka - Praktyce"

pod hasłem

"Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji

Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej"

A A A

Sesja panelowa I

Kierunki badań naukowych warunkujące poprawę konkurencyjności krajowego sektora rolno-spożywczego

Koordynacja:
prof. dr hab. Edward Arseniuk - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie
prof. dr hab. Eugeniusz Herbut - Instytut Zootechniki PIB w Balicach
prof. dr hab. Danuta Sosnowska - Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu

 1. Doskonalenie materiału hodowlanego dla zrównoważonych systemów rolniczych, wysokiej jakości żywności i produkcji surowców na cele nieżywnościowe z wykorzystaniem technik klasycznych, molekularnych i biotechnologicznych
  prof. dr hab. Janusz Zimny - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIBw Radzikowie
  dr Sławomir Sowa - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie
  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska - Instytut Zootechniki PIB w Balicach

 2. Energooszczędne niskonakładowe i niskoemisyjne technologie wytwarzania i przetwarzania żywności oraz pasz – nowa generacja maszyn i urządzeń technicznych
  prof. dr hab. inż Andrzej Myczko - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
  prof. dr hab. Tadeusz Pawłowski - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
  prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz - Instytut Zootechniki PIB w Balicach
  dr hab. Jack Walczak - Instytut Zootechniki PIB w Balicach

 3. Integrowana produkcja roślin – korzyści i perspektywy
  prof. dr hab. Danuta Sosnowska - Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu
  prof. dr hab. Piotr Sobiczewski - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  prof. dr hab. Tadeusz Pawłowski - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
  prof. dr hab. Jerzy H. Czembor - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie

 4. Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
  dr hab. Eugeniusz Herbut - Instytut Zootechniki PIB w Balicach

 5. Kierunki rozwoju produkcji roślinnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne
  prof. dr hab. Edward Arseniuk- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIBw Radzikowie
  dr T. Oleksiak - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie

 

Sesja panelowa II

Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w Polsce – możliwości i bariery

Koordynacja:
prof. dr hab. Edmund Kaca - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
dr Mirosław Drygas - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie
prof. dr hab. Adam Czudec – Uniwersytet Rzeszowski

 1. Obszary wiejskie strukturalnie zróżnicowane – kierunki przemiandr hab. Monika Stanny - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie
  prof. dr hab. Andrzej Rosner - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie

 2. Przedsiębiorczość w procesach dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
  prof. dr hab. Marek Kłodziński- Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie
  dr Iwona Nurzyńska - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie
  prof. dr hab. Adam Czudec – Uniwersytet Rzeszowski

  dr Dariusz Zając – Uniwersytet Rzeszowski

 3. Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej
  prof. dr hab. Jerzy Bański - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

 4. Infrastruktura gospodarcza, techniczna warunkiem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
  prof. dr hab. Krzysztof Wierzbicki - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
  prof. dr hab. Andrzej Eymontt - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

 

Sesja panelowa III

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju różnych kierunków produkcji rolniczej oraz ich wpływ na środowisko naturalne i standardy jakościowe produkcji

Koordynacja:
prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
prof. dr hab. Dariusz Jaskulski - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
prof. dr hab. Franciszek Adamicki – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
prof. dr hab. Kazimierz Jankowski - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 1. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce
  prof. dr hab. Edward Majewski- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  prof. dr hab. Henryk Runowski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 2. Konkurencyjność polskiego rolnictwa a stan i potencjalne zmiany środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich
  prof. dr hab. Wiesław Dembek- Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
  dr Hubert Piórkowski - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
  prof. dr hab. Wojciech Ziętara - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie

 3. Precyzyjne rolnictwo szansą zachowania bioróżnorodności i ochrony środowiska, a także gwarantem produkcji bezpiecznej żywności
  prof. dr hab. Jan Rozbicki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  dr Stanisław Samborski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  dr Dariusz Gozdowski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  prof. dr hab. Artur Zdunek - Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
  prof. dr hab. Jacek Długosz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyw Bydgoszczy
  dr hab. Karol Kotwica - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyw Bydgoszczy

 4. Kierunki rozwoju produkcji ogrodniczej, zielarskiej i roślin włóknistych
  dr Krzysztof Zmarlicki - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  prof. dr hab. Waldemar Buchwald - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
  prof. dr hab. Krzysztof Heller - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

 

Sesja panelowa IV

Kierunki rozwoju rolnictwa w warunkach zróżnicowanej struktury agrarnej w Polsce

Koordynacja:
prof. dr hab. Janusz Żmija - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
prof. dr hab. Józef Kania - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
prof. dr hab. Józef Horabik - Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

 1. Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce
  prof. dr hab. Stanisław Krasowicz– Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach
  prof. dr hab. Jan Kuś – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach

 2. Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej
  prof. dr hab. Janusz Żmija - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  dr Marta Czekaj - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 3. Wspólna Polityka Rolna wobec koncepcji intensyfikacji i zrównoważonego rozwoju rolnictwa
  prof. dr hab. Walenty Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 4. Produkcyjno-ekonomiczne i środowiskowe aspekty racjonalnej gospodarkina trwałych użytkach zielonych
  dr hab. Jerzy Barszczewski – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
  prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
  dr hab. Barbara Wróbel – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

 

Sesja panelowa V

Gospodarka rybacka i akwakultura

Koordynacja:
prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
prof. dr hab. Bogusław Zdanowski - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
dr inż. Emil Kuzebski - Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni

 1. Narzędzia analizy przestrzennej wspomagające zarządzanie rybołówstwem morskim w warunkach Wspólnej Polityki Rybackiej
  mgr Lena Szymanek- Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni
  dr Emil Kuzebski - Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni

 2. Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe rozwoju rybołówstwa morskiego w Polsce
  dr Emil Kuzebski - Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni
  prof. dr hab. Jan Horbowy - Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni
  dr Adam Mytlewski - Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni

 3. Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe rozwoju śródlądowej gospodarki rybackiej w Polsce
  prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
  mgr Tomasz Czerwiński - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

 4. Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe rozwoju akwakultury w Polsce
  dr Andrzej Lirski - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

 

Sesja panelowa VI

Bezpieczna żywność - zdrowy człowiek

Koordynacja:
prof. dr hab. Mariusz Piskuła - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. PIW - Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 1. Pozostałości substancji niepożądanych w żywności i paszach – aktualna ocena zagrożeń oraz kierunki działań na najbliższe lata
  prof. dr hab. Andrzej Posyniak – Państwowy Instytut Weterynaryjny PIBw Puławach
  dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. PIW – Państwowy Instytut Weterynaryjny PIBw Puławach

 2. Żywność w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
  prof. dr hab. Marek Strączkowski - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
  dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

 3. Żywność dla przyszłości - doskonalenie metod przetwórstwa rolno-spożywczego w celu poprawienia zdrowotności uzyskiwanych wyrobów dla ludzi i zwierzątdr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS– Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
  dr inż. Marian Remiszewski, prof. IBPRS – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
  prof. dr hab. Józef Korczak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 4. Nutraceutyki i ich znaczenie w żywieniu człowieka
  prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  dr inż. Aleksandra Cichocka - Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

 

Sesja panelowa VII

Technologie naturalne i ich wpływ na zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich

Koordynacja:
prof. dr hab. Ewa Solarska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Lidia Sas Paszt prof. IO - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 1. Pożyteczne mikroorganizmy szansą na poprawę jakości plonów i żyzności gleby
  dr hab. Lidia Sas Paszt prof. IO - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  mgr Paweł Trzciński - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  dr Anna Lisek - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  dr Beata Sumorok - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  mgr Edyta Derkowska - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  mgr Sławomir Głuszek - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  mgr Michał Przybył - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  mgr Mateusz Frąc - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

 2. Konsorcja mikrobiologiczne jako czynnik ochronny upraw przed chorobami i szkodnikami
  prof. dr hab. Ewa Solarska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  mgr Marzena Marzec – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 3. Zastosowanie najnowszych metod badawczych w biotechnologii rolniczej
  dr hab. Michał Starzycki prof. IHAR - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie
  mgr inż. Elżbieta Starzycka-Korbas - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie

 4. Technologie naturalne szansą dla polskiego rolnictwa
  mgr Grzegorz Herbinger - Instytut Technologii Mikrobiologicznych w Turku