logo kongres

logo MRiRWIII Kongres Nauk Rolniczych

"Nauka - Praktyce"

pod hasłem

"Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji

Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej"

A A A

III Kongres Nauk Rolniczych

"Nauka - Praktyce"

pod hasłem

"Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji

Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej"

 

W dniu 10 września 2015 roku w Warszawie odbył się III Kongres Nauk Rolniczych. Organizatorem Kongresu Nauk Rolniczych był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W Kongresie przewidziany był udział około 500 zaproszonych osób, w tym przedstawiciele nauki i doradztwa rolniczego, przedstawiciele odbiorców wyników badań, instytucji i organizacji sektora rolno-spożywczego oraz przedstawiciele Rządu RP, Sejmu i Senatu, w tym Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Ambasad akredytowanych w Polsce.

III Kongres Nauk Rolniczych był kontynuacją poprzednich dwóch Kongresów, podczas których przedstawiciele nauki spotykali się z odbiorcami wyników badań.

Pierwszy Kongres Nauk Rolniczych zorganizowany został z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego, w maju 2009 roku w Puławach - kolebce nauk rolniczych Polski. Termin Kongresu zbiegł się z rocznicą pięciolecia członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, co nadało Kongresowi szczególnego znaczenia. Kongres odbył się pod hasłem "Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich" i miał na celu integrację środowiska naukowego wokół celów polityki rolnej oraz innowacyjnych rozwiązań na rzecz organizacji, technologii i techniki w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz w rozwoju obszarów wiejskich.

Drugi Kongres Nauk Rolniczych odbył się w Warszawie w październiku 2011 roku. Obrady II Kongresu Nauk Rolniczych wskazały propozycje strategicznych programów badawczych, nakierowanych na poprawę efektywności współpracy nauki z gospodarką. Wzbogaciły wkład Polski w dyskusji nad "Strategią dla Europejskiej Agendy Badań Naukowych w dziedzinie rolnictwa" oraz pozwoliły na ocenę działań realizowanych w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

III Kongres Nauk Rolniczych miał na celu wskazanie kierunków badań naukowych, których realizacja i wyniki będą skutecznie wspierały wdrażanie przez Polskę Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej oraz prace nad kształtem przyszłych zmian tych polityk. Poszczególne sesje Kongresu (plenarna – dwuczęściowa i siedem panelowych) powinny dać odpowiedź, w jakich kierunkach powinny być podejmowane badania naukowe, by polski sektor rolno-spożywczy mógł skutecznie konkurować zarówno na rynku wewnętrznym jak i zewnętrznym. Obrady Kongresu powinny wskazać również jak powinna być kształtowana polska wizja wspólnotowych polityk obejmujących zagadnienia rolnictwa, żywności, w tym również pochodzenia morskiego i akwakultury oraz kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Propozycje kompleksowych badań powinny uwzględniać uwarunkowania czynników wpływających na efektywność produkcji żywności wynikających z prognozowanych zmian klimatycznych, jej wpływu na bioróżnorodność, racjonalność gospodarowania zasobami wody technologicznej, a także stosowanie praw biologicznych rządzących procesami zachodzącymi w całym łańcuchu wytwarzania żywności w świecie roślin i zwierząt oraz w środowisku, w którym jest ona produkowana.

Minister Marek Sawicki powołał Komitet Naukowy i Organizacyjny III Kongresu Nauk Rolniczych. Kongres był zrealizowany w formie dwóch sesji plenarnych i siedmiu sesji panelowych oraz sesji posterowej.